Mutoh Falcon II

Bearing Raceway | 87"
Part# : SP-002-DF-42569

Cap Assembly 4 Head | Falcon II
Part# : SP-002-DF-47203

Cap Assembly 8 Head | Falcon II
Part# : SP-002-DF-47204

Carriage Board Assembly
Part# : SP-002-DF-43941

Carriage Cursor Assembly | 50" and 64"
Part# : SP-002-DF-43871

Carriage Cursor Assembly | 87"
Part# : SP-002-DF-43872

Carriage Drive Pulley Assembly
Part# : SP-002-DF-43870

Carriage HP Sensor Assembly
Part# : SP-002-DF-42240

Carriage Motor Assembly
Part# : SP-002-DF-43869

Carriage Origin Cable Assembly
Part# : SP-002-DF-43906

Carriage Return Pulley Assembly
Part# : SP-002-DF-43868

Carriage Ribbon Cable | 50"
Part# : SP-002-DF-43907

Carriage Ribbon Cable | 64"
Part# : SP-002-DF-43908